Rekreasyon Bölümü

Bölüm TanıtımıMisyon ve VizyonBölüm BaşkanıÖğretim ElemanlarıBilgi Paketleri/Öğretim PlanlarıÖğrenci DanışmanlıklarıBildiri ve Haber

      Rekreasyon insanın yaşam kalitesini artırmak için serbest ve/veya boş zamanında doğaya zarar vermeden, kendi istemi ve gönüllü olarak yaptığı faaliyetleri kapsayan disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bu tanımda “boş zaman” yanında “serbest zaman” kavramının kullanılması bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Yapılan yeni çalışmalarda yaşam kalitesinin artırılması çabalarının sadece boş zaman içinde değil, serbest zaman içinde de değerlendirilmesi gerçeği ortaya konulmakta ve vurgulanmaktadır.

Günümüzde insanlar hayatlarının yaklaşık dörtte birini rekreasyon faaliyetlerinde geçirmektedir. Rekreasyon sağlıklı ve engelli olan her yaşta ve beceri seviyesinde serbest zaman etkinliklerine katılan bireyleri kapsamakta ve sağlıklı yaşama eğilimlerine bağlı olarak, eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde, önemli bir talep görmektedir. Bu nedenle yurtdışında rekreasyona yönelik önemli sayıda lisans ve lisansüstü programlar bulunmakta ve rekreasyon ile ilgili eğitim ve araştırma etkinlikleri uzun yıllardır üniversitelerde yürütülmektedir.Üniversitelerdeki programların temelini oluşturan ana faktörlerin içinde genel olarak sağlık, spor, turizm, çevre, park, orman, boş zaman etkinlikleri, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, coğrafya, beşeri coğrafya, işletme bilimleri (yönetim, pazarlama vd.) ile rekreatif faaliyetlerin bulunduğu görülebilir. Rekreasyona yönelik bölümlerin, disiplinlerarası ve çok disiplinli çalıştığı ortadadır.

Özellikle bireylerin sağlıklı yaşama istekleri onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına fırsat tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir. Bu nedenle Dünya’ da rekreasyona yönelik bilimsel çalışmaların rekreasyon terapisi (terapötik rekreasyon), sportif rekreasyon (iç mekanve dış mekan rekreasyonu-velnes,fitnes), ticari ve ticari olmayan rekreasyon (rekreasyon işletmeleri ve kar amacı gütmeyen kamusal rekreasyon alanları), sağlık turizmi ve medikal turizm (kaplıca, kür, masaj ve hidroterapi) gibi alanlarda çeşitlendiği ve bu alanlara olan ilginin arttığı görülmektedir.

Rekreasyon kelimesinin yabancı bir dilden dilimize aktarılmış olması, aslında bu alanın ülkemizde anlaşılmasını da sınırlamaktadır. Her nedense karşılığı olabilecek kelimelerin Türkçemize doğrudan yabancı bir dilden ithal edilmesi, insanlarımızın o kelimeyi kavramalarında ve algılamalarında bir takım zorlukları beraberinde getirmektedir. Normal bir Türk vatandaşının bu kelimeyi anlamasını beklememiz çok ta mantıklı değildir. Oysaki bu kelimenin tam anlamıyla Türkçe karşılığı bulunmaktadır. Rekreasyon’a rahatlıkla “Dinlence” denilebilir. Ancak ülkemizdeki eğitim kurumlarında rekreasyon adının benimsenmiş olması, dinlence ifadesini akademisyenler arasında havada bırakmaktadır. Her ne olursa olsun, bilim insanlarımızın görevlerinden biri de bilimi anlaşılabilir kılmaktır. Bu nedenle bu alanda çalışan akademisyenlerin dinlence kavramını da kullanmaları, alanımızın geniş kitlelerce daha rahatlıkla anlaşılmasına yardımcı olacak ve alanımızı geliştirebilecektir.

Son 10 yılda ülkemizde de rekreasyon; önceleri Rekreasyon ve Spor daha sonraları ise Rekreasyon şeklinde olmak üzere eğitim ve sınırlı da araştırma etkinliklerine konu olmaya başlamıştır. Önceleri Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde açılmaya başlanan ve Rekreasyon (Rekreasyon ve Spor) ağırlıklı programlara iki-üç yıldır Turizm Fakülteleri bünyesinde açılmaya başlayan Rekreasyon Yönetimi bölümleri de eklenmeye başlanmıştır.

Rekreasyon Bölümünün Amaçları

Hem kamu hem de özel sektörün spor, sağlık ve rekreasyon kuruluşlarında istihdam edilebilecek kaliteli bireyler yetiştirmek,
Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecek yeterli bilgi birikimine ve beceriye sahip, donanımlı rekreasyon terapistlerini yetiştirmek,
Sağlıklı bir toplum için bireysel sağlık ve fitnes yönetimi konusunda uzman bireyler yetiştirmek,
Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında rekreasyon terapisi faaliyetlerini planlayabilecek ve yönetebilecek donanıma sahip liderler yetiştirmek,
Yaşlılara yönelik gerentoloji alanıdan rekreasyon faaliyetlerini planlayacak, yürütecek ve rehberlik edecek lider elemanlar yetiştirmek,
Özel sağlık kulüpleri ve fitnes merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ve bu tesislerde çalışabilecek spor, sağlık ve rekreasyon elemanları yetiştirmek,
Rekreasyon, spor, sağlık ve doğa turizmi alanında profesyonel rehberler yetiştirmek,
Yenilikçi yaklaşımlarla rekreasyon ve serbest zaman planlama becerisini, geleceğin rekreasyon liderlerine kazandırılmasını sağlamak,
Rekreasyon- turizm hizmetleri ve rekreasyon terapisi alanındaki kavram ve kuramların öğrenilmesine yardımcı olmak ve bunların mesleki becerilere dönüşmesini sağlamak,
Rekreasyon yönetimi, hareket bilimi, fiziksel eğitim konusunda bütünsel yaklaşımlarla akademik düzeyde eğitim sağlamak,
Rekreasyonda güvenlik, risk ve kalite yönetimi konusunda bilgi birikimi ve beceri sağlamak,
Rekreasyonda serbest zaman yönetimi, çağdaş yaklaşımlar ve kavramlar konularında yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip liderler yetiştirmek,
Fiziksel, sosyal, psikolojik ve egzersize dayalı doğaçlama teknikleri (psikodrama) uygulamaları hazırlama ve yürütme bilgi ve becerisini kazanmış rekreasyonel rehberler yetiştirmek,
Toplum açısında rekreatif faaliyetlerin tanınmasını sağlamak ve boş-serbest zaman kültürü oluşturmak,
Rekreatif faaliyetler kapsamında dünyadaki yenilik ve gelişmelerin izlenmesini sağlamak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak,
Yaratıcı, yardımsever, teknik bilgi ve beceriler açısından donanımlı işgücü sağlamak üzere kaliteli bir eğitim plan ve programı yürütmek,
Rekreasyon hizmeti sağlayan kurum,kuruluş ya da işletmelerin tanınmasını sağlamak,
Öğrencilerin rekreasyon operasyonları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak,
Rekreasyonel bir program ya da faaliyetin yürütülmesinde gerekli olacak liderlik vasıflarının öne çıkarılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
Toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Bölüme Giriş Süreci

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diplomaya sahip olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa yalnızca YÖK Başkanlığı’nın 21.01.2021 tarihli ve E-75850160-301.01.01-4682 sayılı yazısına istinaden  2021-2022 yılına mahsus Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen puan türüne ve esaslara göre öğrenci kabul edilir. Daha sonraki yıllarda programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diplomaya sahip olmak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak ve fakülte tarafından yapılacak özel yetenek sınavından yeterli puan almış olmak gerekmektedir (Detaylı ve Güncel bilgi için her yıl hazırlanan sınav kitapçıklarımızı mutlaka kontrol ediniz)..

Kariyer Alanları

  • Eğitim merkezlerinde: Üniversitelerde, Özel eğitim merkezlerindeSpor tesislerinde, Üretim sektörlerinin hizmet sunum alanlarında (Endüstriyel rekreasyon), Yerel yönetimlerde (belediyeler), Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Sosyal tesislerde ,
  • Sağlık merkezlerinde: Rehabilitasyon merkezlerinde, Fizik tedavi merkezlerinde, Onkoloji servislerinde, Sosyal ağırlama ve hizmet alanlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, SGK’ da, Sigorta şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında,
  • Konaklama işletmelerinde: Sosyal tesislerde, Dinlenme tesislerindeHuzur evlerinde, Tatil köylerinde, Sosyal hizmetlerde, Çocuk rekreasyon aktivitelerinde, Spor ve rekreasyon aktivitelerinde, Sosyo-kültürel rekreasyon aktivitelerinde, Animasyon işletmelerinde, Turizm işletmelerinde, Seyahat acentelerinde istihdam edilebilirler.

Mezunların İş Olanakları

Ağırlama-Turizm Sektöründe;

Spor turizminde, Sağlık turizminde, Konaklama işletmelerinde, Sosyal tesislerde, Dinlenme tesislerinde, Huzur evlerinde, Tatil köylerinde, Sosyal hizmetlerde, Çocuk rekreasyon aktivitelerinde,
Spor ve rekreasyon aktivitelerinde, Sosyo-kültürel rekreasyon aktivitelerinde, Ağırlama ve idari hizmet alanlarında, Animasyon işletmelerinde, Turizm işletmelerinde, Seyahat acentelerinde…

Sağlık Sektöründe;

Rehabilitasyon merkezlerinde, Fizik tedavi merkezlerinde, Onkoloji servislerinde, Sosyal ağırlama ve hizmet alanlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, SGK’ da, Sigorta şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında, Gerontoloji merkezlerinde,

Eğitim ve Diğer Hizmet Sektörlerinde;

Üniversitelerde, Özel eğitim merkezlerinde, Spor tesislerinde, Üretim sektörlerinin hizmet sunum alanlarında (Endüstriyel rekreasyon), Yerel yönetimlerde (belediyeler), Gençlik Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Sosyal tesislerde istihdam edilebilirler.

Ancak ülkemizde rekreasyonun sadece bir turizm aktivitesi olarak sınırlı bir kesimde ele alındığı ve rekreasyonun henüz geniş kitlelerce tanımlanamadığı ve anlaşılamadığı görülmektedir. Rekreasyon-dinlence alanın tanıtılmasında ve anlaşılmasında, daha bilinçli bir ortak hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Misyonu
          Bireylerin boş zamanlarını daha bilinçli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayarak, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden daha sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla, akılcı ve bilimselliği ön planda tutan akademik yapısı ile rekreasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve rekreasyon ile ilişkili tüm alanlarda topluma hizmet edecek insan gücü yetiştirmektir.

Rekreasyon Bölümü Vizyonu
          Rekreasyon alanında dünyadaki gelişmeleri sürekli takip eden, akademik çalışmalara yön veren ve yetiştirdiği rekreasyon uzmanlarıyla örnek bir bölüm olmak.

Prof. Dr. Abdurrahman KEPOĞLU
Özgeçmiş
Bölüm Başkan
Tel: (232) 743 51 10 – 14101

Prof. Dr. Abdurrahman KEPOĞLU Bölüm Başkan V.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Murat KANGALGİL Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi İpek AYDIN Öğretim Elemanı

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Elemanlarının Akademik Danışmanlık Bilgileri

danisman_ogr_sayi_sonuc.php-Rekreasyon