Fakülte Kalite Koordinatörlüğü


KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
Başkan Dr. Öğr. Üyesi İpek AYDIN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Pelin AVCI
Üye Araş. Gör. Dr. Caner ÇETİNKAYA
Üye Öğr. Gör. Sinem TOÇOĞLU
Üye Bilge Kaan ALTUNOĞLU
Üye Özge KOL
Üye Öğrenci Temsilcisi
Raportör Araş. Gör. Recep Nur UZUN

Kalite Koordinatörlüğü Görev ve Sorumlulukları

1- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını üst yönetim kademelerine sunmak,

2-İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak

3-Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

4-Üniversitede kalite kültürünün paralelinde fakültemizde de bu kültürün yerleşmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.