Fakülte Kalite Koordinatörlüğü


KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Tolga ŞAHİN
Üye : Öğr. Gör. Dr. İpek AYDIN
Üye : Doç. Dr. Celal GENÇOĞLU
Üye : Öğr. Gör. Dr. Mert TUNAR
Üye : Fatma AKGÜZEL HOŞGÖZ

Kalite Koordinatörlüğü Görev ve Sorumlulukları

1- Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak; kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını üst yönetim kademelerine sunmak,

2-İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak

3-Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,

4-Üniversitede kalite kültürünün paralelinde fakültemizde de bu kültürün yerleşmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.