Lisans Üstü Programlarımız


  • HAREKET VE ANTRENMAN BİLİNİ YÜKSEK LİSANS

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans Programı, uzman Spor Bilimciler yetiştirmek amacıyla, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2011- 2012 Eğitim döneminde eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

 Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans programı 2011-2012 öğretim yılında lisansüstü programa başlamıştır. Program güz döneminde 4, bahar döneminde 5 adet zorunlu derslere ek olarak diğer AD da ders seçebilirler.

Kazanılan Derece

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli İkinci Aşama (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), bir seminer (2 AKTS), saha çalışması (4 AKTS) ve tez (60 AKTS) kredilerinden oluşur. Toplam 120 AKTS kredisidir. Öğrenciler en az 2.50/4.00 Kümülatif Not Ortalamasına sahip olmak ve bütün dersleri en düşük CB / S / TP notlarıyla bitirmek zorundadırlar. Bilimleri Enstitüsünün yürürlükteki Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri esas alınır.

 

  • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DOKTORA

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Üniversitemiz tarafından 05.10.2018 tarihinde açılma teklifi yapılan Beden Eğitimi ve Spor Doktora programımız 30/10/2018 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu teklif uygun görülmüştür. Böylelikle Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı resmen 16.11.2018 tarihinde açılmıştır.

Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ten 60 ve üzeri puan almak, Doktora programlarına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Ön koşul: Beden Eğitimi ve Spor, Spor-Sağlık Bilimleri, Hareket Antrenman, Sporda Psiko Sosyal Alanlar, Spor Yönetimi Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak veya Egzersiz Fizyolojisi Bilim Dalı`nda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Tıp fakültesi mezunu olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 AKTS karşılığı ders alması (seminer dahil) ve 12 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması, ve 150 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Beden Eğitimi ve Spor Doktora programı, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği, sporda psiko-sosyal alanlarda daha bilimsel ve daha verimli duruma getirmek için planlayıcı ve geliştirici özelliklere sahip bilgi, beceri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak, bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen akademisyen ve uygulayıcı özelliklere sahip spor bilimci yetiştirebilmek amacıyla kurulmuştur.

Yüksek lisans eğitimine ek olarak Doktora Eğitimi bu alanda ileri bilgi ve teknikleri, araştırma yöntemlerini ve becerilerini tamamlayıcı niteliktedir

Sonuç olarak amacımız sporun yaygınlaşmasını ve daha bilimsel dayanaklarda yürütülmesini istediğimiz bölgemizde insanları spora çekmek, halkı bilinçlendirmek ve toplumda spor kültürünü oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında olup Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği, sporda psiko-sosylal vb. alanlarda uzman, laboratuvar araştırmaları ve pratik çalışmalarda tecrübeli spor adamı yetiştirmektir.

 

Detaylı bilgi için üniversitemizin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Doktora